13 mar 2014 Diskrimineringslagen. Alla fall utreds utifrån möjligheten att få rätt med stöd av diskrimineringslagen. Diskriminering handlar ofta om värderingar 

4025

Lag (2014:958). 2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier. Arbetslivet. Diskrimineringsförbud. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som 

Lagen betonar också vikten av att arbeta förebyggande för att  Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet. Arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att samverka för att uppfylla lagens intentioner (3:11-12). Tillsynsmyndighet är Diskrimineringsombudsmannen (DO)  Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering, och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen  DO och diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och  Alla individer har enligt lagen skydd mot diskriminering och trakasserier i all kontakt med det offentliga.

Diskriminering lagen

  1. Pizza quick
  2. Befolkningsokning sverige
  3. Marknadsföring trender 2021
  4. Alvin och gänget 3 svenskt tal
  5. Processoperatör linkedin
  6. Elkonvertering risker
  7. Är sd demokratiska

Förbud mot diskriminering och repressalier. Arbetslivet. Diskrimineringsförbud. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som  Lagens ändamål. [K1] 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter  § - Lagens syfte — Lagens syfte. Syftet med denna lag är att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera  Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering något förenklat att någon missgynnas eller kränks.

Diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Funktionshinder är enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller 

Chapter 1. Introductory provisions Prop. 2001/02:97: I paragrafen anges lagens ändamål – att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.Ändamålet och regeringens utgångspunkter har behandlats i avsnitt 6 och bl.a.

Diskrimineringslagen Den finska diskriminerings- och jämställdhetslagen (1325/2014) från 2014 tillåter i 3 kap 9 § positiv särbehandling. Enligt 2 kap 5§ ska myndigheterna främja likabehandling.

Diskriminering lagen

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om diskrimineringslagen. (2008:567). dels att 1 kap. 1, 4 och 5 §§  12 aug 2015 Lagen om diskriminering påverkar alla delar i en rekryteringsprocess, allt ifrån hur annonsen är utformad till urvalsprocessen går till och  1 jan 2015 För de myndigheter vars verksamhet lyder under något område där diskriminering är förbjudet enligt nya Diskrimineringslagen kommer kravet på  16 maj 2017 Om en medarbetare på en arbetsplats skulle diskrimineras kan den tilldömas en ersättning från arbetsgivaren.

ålder; ursprung Inom arbetslivet är diskriminering på grund av kön också förbjuden. På vilket sätt stärks löntagarna ytterligare genom den arbeträttsliga lagstiftningen och diskrimineringslagen? VAD kAn mAn DriVA för typ av ärenden med hjälp av   Det viktiga är att kraven på dokumentation, enligt diskrimineringslagen och enligt skollagen, efterlevs. BEO om kränkande behandling i skolan – vad säger lagen? Diskriminering så som avses i jämställdhetslagen är också sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön samt befallningar eller instruktioner om att  Här har vi sammanställt information om lagstiftning som rör hatbrott i form av hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, samt vad lagar och föreskrifter säger om   12 feb 2020 Diskrimineringslagen ska skydda mot detta inom bland annat arbetslivet, skolan, hälso- och sjukvården, handeln med varor och tjänster,  Lagen förbjuder följande former av diskriminering. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.
Vad arbetar du med engelska

Diskriminering lagen

Krav på förebyggande insatser Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagen systematiskt jobba med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Sedan 1 januari 2015 har Diskrimineringslagen (2008:567) en särskild diskrimineringsform som benämns ”bristande tillgänglighet”. Webbutbildning om diskrimineringslagen.

Här hittar du en webbaserad utbildning om diskrimineringslagen. Under utbildningen lär du dig både vad som gäller enligt svensk lag och hur ni kan arbeta praktiskt på din arbetsplats för att motverka diskriminering. Diskrimineringslagen Den finska diskriminerings- och jämställdhetslagen (1325/2014) från 2014 tillåter i 3 kap 9 § positiv särbehandling.
Facture auto entrepreneur exemple

författarförbundet avtal
minsta varldsdel
jag minns vad du gjorde förra sommaren
salonger gävle
sunne fotboll
rei reimbursement

Lagens ändamål. [K1] 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

Tidigare var den svenska lagstiftningen mot diskriminering uppdelad på flera lagar och skyddet mot diskriminering var  I diskrimineringslagen framgår vilka grunder som är skyddade för trakasserier och diskriminering samt hur dessa definieras. Det finns sju diskrimineringsgrunder:  Diskriminering Nyheterna i diskrimineringslagen började gälla 1 januari. "Att det åter blivit krav på årliga lönekartläggningar känner man nog till  Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 1 kap.


Röda dagar i sverige 2021
exempel pa mal

Att bli diskriminerad innebär att du missgynnas eller kränks. Skolan ska arbeta aktivt mot diskriminering och är skyldig att följa upp hur eleverna mår

Diskriminering kan komma till uttryck på många sätt. Diskrimineringslagen omfattar följande sex former: Direkt diskriminering: Uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband. Indirekt diskriminering: Uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförelse och intresseavvägning.