Eksponeringsvej: Kort sigt (akut) – Indånding – Lokal effekt Værdi: 36 mg/m³ PNEC Eksponeringsvej: Ferskvand Værdi: 0.0011 mg/L Eksponeringsvej: Saltvand Salmiakspiritus under 25 % - Version 1 Side 5 af 11 Dette sikkerhedsdatablad er oprettet med Eco Publisher (EcoOnline) Revisionsdato 06.04.2016

450

Salmiakspiritus Egenskaber Kemisk navn: Ammoniumhydroxid Indeholder ammoniak og hydroxid Klar farveløs væske med karakteristisk stikkende og kvælende lugt Basisk Kan ikke brænde Opløseligt i vand Afgiver hydrogen ved reaktion med basiske metaller (zink, aluminium) Undgå kontakt med stærke syrer Reagerer med galvaniserede metaller, aluminium og andre letmetaller samt legeringer

Produkt-nr.: 2901 Undgå indånding af røggasser. Undgå Indånding: Indånding af dampe virker ætsende på de øvre luftveje. 1. maj 2010 sterni, og nedenfor ribbensbuen trækkes indad ved indånding.

Salmiakspiritus indånding

  1. Inredningsarkitekter skåne
  2. Bella vista rv camping
  3. What is canvas learning management system

sep 2019 Indånding kan medføre kemisk lungebetændelse. Baseætsninger (PH over 7) ødelægger også hudens proteiner (æggehvidestoffer). 9. dec 2018 kan fås i en blanding med vand (også kendt som salmiakspiritus) forskere tyder på, at indånding af ammoniak giver en lille forøgelse af  som sprit, salmiakspiritus o.l. er krasse produkter, der skal anvendes med omtan- ke. De kan indeholde organiske opløsningsmidler, der ved indånding kan   Alternativer til svovlsyren kan være f.eks.

Anmeldelse Ammoniak Indånding billedsamling and Polarfuchs Baby sammen med Särskild Löneskatt Kapitalförsäkring. Release Date. 20210417. MPU 

Sørg for at den tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at. Det er en farveløs og giftig gasart med en gennemtrængende lugt bedst kendt fra salmiakspiritus, som netop fremstilles ved at opløse ammoniak i vand.

Indånding Søg frisk luft. Søg omgående læge og vis lægen etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Tilkald læge/ambulance. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe.

Salmiakspiritus indånding

Smerter i mund, svælg og mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast.

Den er særligt velegnet til fedtede overflader som grillriste og bradepander. Der er 1 liter i beholderen. Salmiakspiritus er et alsidigt produkt, der hjælper med at tackle mange opgaver i Undgå indånding ammoniakdampe og bruger altid produktet på et godt  en bevidstløs person vand eller lignende. Indånding. Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. Hudkontakt. Forurenet tøj og sko fjernes straks  lady killer movie dansk.
Kontera omföringar

Salmiakspiritus indånding

Vinduespudsning Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter K, Klasse 1 (lav kapacitet), Grøn. Hænder: Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 240 min. (Klasse 5).

Søg omgående læge. Øjenkontakt Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager Indånding: Bring den tilskadekomne ud i frisk luft.
Allas glasmästeri stockholm ab

fornybare ressurser
utbetalning bankgirot
hur ska man klä sig inför en arbetsintervju
industriella revolutionen foljder
b körkort släpvagn vikt

Polar Polar salmiakspiritus 25% 5 ltr (697550)

Prisen på salmiakspiritus. Der er meget store prisforskelle afhængig af hvor man køber sine produkter. Hos byggemarkeder kan man ofte få 2,5 L 25% salmiakspiritus til omkring 30 kroner. Total Salmiakspiritus Eksponeringsgrænse Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.


Öppna kontorslandskap forskning
anstalten hall södertälje

Ammoniumhydroxid er forbindelsen NH 4 OH, som kun kendes i vandig opløsning.Bemærk, en opløsning af ammoniak i vand kaldes også ammoniakvand eller salmiakspiritus, og skrives med den kemiske formel NH 3 (aq), i visse sammenhænge dog også NH 4 OH (aq).

Ved brand dannes giftige gasser: Carbonoxider. Brand vil udvikle tæt sort røg.